Metadata 409

Odborný garant: Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.
Stránky věnované projektu "Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech věd o Zemi zaměřené zejména na aplikované obory cílené na boj s geohazardy" na Addis Ababa University a Arba Minch University v Etiopii (2013-2015). Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky a vzdělávání na Addis Ababa University a Arba Minch University. Tohoto záměru bude dosaženo zvýšením odborné kvalifikace zaměstnanců a studentů na univerzitě. Výuka se soustředí na aplikované geologické vědy, především na inženýrskou geo...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984 - 2010.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 23.08.2021
Odborný garant: RNDr. Tamara Sidorinová
Webové stránky sborníku "Zprávy o geologických výzkumech", který informuje v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí. Tento sborník vydává ČGS jako pravidelné periodikum v tištěné formě již od roku 1952 a v posledních letech umožňuje bezplatný přístup k plným textům publikovaných článků i v elektronické podobě (pdf). Články jsou přístupné od ročníku 1991.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 21.09.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 22.09.2021
Odborný garant: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zó...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 06.04.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 06.04.2021
Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
3D model zobrazuje tvar paleoúdolí koryta řeky Svratky v úseku mezi obcemi Doubravník a Borač. Umožňuje zvlášť vizualizovat zlomové struktury, reliéf moravika, svrateckého krystalinika a neogenních sedimentů a vlastní modelované paleoúdolí. Prostorový model paleoúdolí je zasazen do současného reliéfu. V modelu jsou zobrazeny základní zlomy, které dokreslují celkovou tektonickou složitost zájmového údolí. 3D model umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí a snadněji ...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 27.08.2021
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník - Borač).
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.08.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky věnované 90. výročí založení České geologické služby (ČGS).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.03.2021
 41 / 41