Metadata 409

Odborný garant: Mgr. Ondřej Švagera
V rámci interního projektu České geologické služby byl zpracován pilotní GeoCIM model vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn. Práce zahrnovaly zpracování rešerše dostupných dat získaných ze zdrojů ČGS, z Magistrátu města Liberce, a ze Severočeského muzea v Liberci. Kromě rešeršních prací byl paralelně zpracován návrh možných vrstev modelu, který byl konzultován s Magistrátem města Liberce. Na základě získaných dat byl v softwarech MOVE a Agisoft Metashape sestaven 3D model. Tento model za...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 14.05.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci GeoCIM modelu vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.06.2024
Odborný garant: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zó...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 23.05.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov – Městský vrch.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
3D model zobrazuje tvar paleoúdolí koryta řeky Svratky v úseku mezi obcemi Doubravník a Borač. Umožňuje zvlášť vizualizovat zlomové struktury, reliéf moravika, svrateckého krystalinika a neogenních sedimentů a vlastní modelované paleoúdolí. Prostorový model paleoúdolí je zasazen do současného reliéfu. V modelu jsou zobrazeny základní zlomy, které dokreslují celkovou tektonickou složitost zájmového údolí. 3D model umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí a snadněji ...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 14.05.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník – Borač).
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 19.06.2024
Odborný garant: Ing. Jan Sedláček
Databáze obsahuje veřejné i interní aktuality ČGS, zveřejňované na Portálu ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.02.2024
Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Aktualizovaný strukturně geologický 3D model bývalé kandidátské lokality Čertovka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. Zájmové území je charakterizováno relativně pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Nejstarší představuje svrchně proterozoické tepelské krystalinikum intrudované granitoidy kambroordovického stáří, následují permokarbonské ...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.06.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného strukturně geologického 3D modelu bývalé kandidátské lokality Čertovka - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.06.2024
Odborný garant: Mgr. Jan Jelének
Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality hlubinného úložiště RAO Čihadlo shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické ho...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 04.06.2024
 1 / 41