Metadata 404

Odborný garant: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
Aplikace mezinárodního odborného časopisu Bulletin of Geosciences. který publikuje nová pozorování, principy a interpretace z různých geovědních oborů. Časopis je vydáván čtvrtletně ČGS a obsahuje původní články, diskuse a knižní recenze. Bulletin (Věstník), který vychází pod různými jmény od roku 1925, byl počátkem roku 2007 začleněn do databáze ISI (Web of Science). Bulletin of Geosciences je mezinárodní žurnál vydávat doklady původního výzkumu, přehledné články a krátké příspěvky týkající paleoenvironme...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 21.12.2021
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky Přírodovědného klubu pro přátele věd o Zemi (geologie, mineralogie, paleontologie, petrografie, montanistiky, kosmologie a dalších přírodních věd) a sběratele přírodnin v Café Barrande hostované ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 05.01.2022
Odborný garant: Ing. Patrik Fiferna
Webové stránky edice Práce České geologické služby (Czech Geological Survey Special Papers) je nejmladší z řad odborných a vědeckých prací, vydávaných Českou geologickou službou. Je určena jak zkušeným geologům, odborníkům či specialistům, tak začínajícím autorům. Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah, věnuje se sedimentům i vulkanitům, regionální geologii i světovým výskytům, geomagnetickým anomáliím i radonovému riziku. Podle charakteru jsou práce české nebo anglické a někdy do...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 05.01.2022
Odborný garant: Prof. RNDr. Karel Schulmann, CSc.
Webové stránky výzkumného centra ČGS "Centre for Lithospheric Research" (CLR). Hlavním zaměřením CLR je výzkum srovnávající geodynamiku pacifického akrečního systému a tethydního kolizního systému. Hlavními studovanými procesy je tok orogenní spodní kůry v těchto orogenech, reologické chování litosféry a mechanismus kontinentálního růstu. Výzkum je realizován s výzkumnými partnery ČGS: Ústavem petrologie a strukturní geologie Univerzity Karlovy a Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Webová stránka posky...
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 10.01.2022
Odborný garant: RNDr. Vít Hladík, MBA.
Webové stránky projektu "CO2-SPICER - Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku"(2021-2004). Hlavním cílem česko-norského projektu CO2-SPICER je připravit pilotní úložiště CO2 na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO2 v Česku i v Evropě.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 10.01.2022
Odborný garant: RNDr. Vít Hladík, MBA.
Webové stránky pro projekt CO2NET EAST (2006-2013) a "Český národní informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2". Tento portál byl zřízen ČGS v roce 2006 v rámci projektu a dále rozvíjen v rámci projektu CGS Europe (2010-2013). Od ledna 2015 je rozvoj portálu součástí projektu REPP-CO2, podpořeného grantem z Norska a stránky jsou budovány na http://www.geology.cz/ccs .
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 10.01.2022
Odborný garant: Mgr. Petr Čoupek
Mapová aplikace používá běžný webový prohlížeč pro zobrazení webových služeb (WMS, WFS) geologických map České republiky a Slovenské republiky v měřítku 1: 500 000. Aplikace zároveň nabízí dva číselníky: litologie a chronostratigrafie. GeoSCiML položky jsou poskytovány s nestrukturovaným textovým popisem v angličtině.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 24.01.2022
Odborný garant: RNDr. Hana Breiterová
Česká bibliografie - jmenný lístkový katalog (1928-1989).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.11.2021
Odborný garant: RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Webová stránka České stratigrafické komise.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 05.01.2022
 3 / 41