Archiv zpráv a posudků (ASGI)

Databáze ASGI (z původního názvu 'Automatizovaný Systém Geologických Informací') obsahuje dokumentografické záznamy o nepublikovaných geologických zprávách a posudcích trvale uchovávaných v základních fondech ČGS útvaru Geofond. Dále obsahuje některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Jedná se o kartotéku zpráv a posudků v digitální formě.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
Volná:
CzechGeo
EGDI
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 1975
1950 - dosud
vektor
vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS útvaru Geofond
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420234742209
email: milada.hrdlovicsova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Vznikla na počátku 70. let. Do ASGI databáze jsou průběžně zpracovávány nově odevzdávané zprávy a posudky a postupně začleňovány i dokumenty z převzatých archivů.
Dokumentace je po odborném faktografickém a dokumentografickém zpracování do příslušných databází začleněna do základních fondů archivu k trvalému uchování:
* Fond posudků a zpráv (signatury "P", "V", "MS") – soustřeďuje nepublikované zprávy a posudky o provedených geologických, hydrogeologických, inženýrsko geologických, ložiskových, geofyzikálních, geoekologických a radonových výzkumech a průzkumech, vysvětlivky ke geologickým mapám s písemnou a grafickou dokumentací, včetně mineralogických, petrografických, fyzikálních, chemických a technologických rozborů a dokumentace vrtů, diplomové, kandidátské, doktorské a podobné práce geovědního zaměření z období 1862 až dodnes. Aktuální je signatura "P", zbývající vznikly v minulosti jako účelové řady zaměřené na soustředění dokumentace vrtů ("V"), resp. tzv. mělkých sond ("MS") a zařazování do nich bylo již ukončeno.
* Fond zásob (signatura "FZ") – soustřeďuje zprávy o provedeném ložiskově geologickém průzkumu s výpočty zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod schválených MŽP. Fond existuje zhruba od roku 1952.
* Fond zahraničních cest (signatura "ZC") – obsahuje zprávy, posudky, studie a diplomové, kandidátské a doktorské práce o geologické problematice území mimo hranice ČR od roku 1920 až dodnes a cestovní zprávy z geologicky zaměřených služebních cest.
* Fondy mapové (signatura "MO") – soubor map "Geologické mapové prozkoumanosti" v měřítku 1 : 200 000, včetně vysvětlivek a signatur příslušných posudků a zpráv a další účelové mapy.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
27.02.2024

Příbuzné zdroje