Metadata 337

Odborný garant: Mgr. Petr Čoupek
Mapová aplikace používá běžný webový prohlížeč pro zobrazení webových služeb (WMS, WFS) geologických map České republiky a Slovenské republiky v měřítku 1: 500 000. Aplikace zároveň nabízí dva číselníky: litologie a chronostratigrafie. GeoSCiML položky jsou poskytovány s nestrukturovaným textovým popisem v angličtině.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 07.01.2021
Odborný garant: RNDr. Hana Breiterová
Česká bibliografie - jmenný lístkový katalog (1928-1989).
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 22.01.2021
Odborný garant: Mgr. Václav Pospíšil
INSPIRE prohlížecí služba zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla vytvořena pro účely projektu OneGeology-Europe. Aktualizovaná v rámci projektu EGDI v roce 2016.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 11.11.2020
Odborný garant: RNDr. Sylva Žáčková
Databáze obsahuje údaje o organizacích (včetně v současnosti již neexistujících), zabývajících se geologickými pracemi, hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Základní údaje (názvy a IČ) o existujících organizacích odpovídají obchodnímu a živnostenskému rejstříku.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 22.01.2021
Odborný garant: Jaroslav Novák
Databáze obsahuje uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 22.01.2021
Odborný garant: Mgr. Aleš Havlín, Ph.D.
Aplikace zpřístupňuje databázi svahových nestabilit, která vzniká v rámci projektu MZV (ČRA) "Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie", 2014-2016. Pro autorizované osoby umožňuje aplikace tvorbu a editaci záznamů terénní dokumentace a včetně připojování dokumentů k jednotlivým záznamům (fotodokumentace apod.). Záznamy svahových nestabilit jsou prezentovány také jako zákresy nad podkladovými mapami.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 07.01.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Aplikace zajišťuje přístup k datům databáze Dekorační kameny České republiky a umožňuje vyhledávat nemapové informace podle různých kritérií: obchodních názvů, petrografických, fyzikálně-mechanických vlastností hornin, minerálního složení, barvy, zrnitosti, míst těžby nebo způsobu použití.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 07.01.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Databáze dekoračních kamenů v ČR obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za účelem použití jako dekorační či stavební materiál těženy v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 16.10.2019
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server služba zpřístupňuje veřejnosti na mapovém serveru ČGS data o dekoračních kamenech v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Pavla Kramolišová, Aktualizace metadat: 22.01.2021
Odborný garant: RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Zvýšená poptávka po materiálech, které jsou vhodné pro dekorační a stavební účely, přispěla značnou měrou k rozvoji těžby a kamenoprůmyslu. Databáze obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za tímto účelem těženy v České republice.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 22.01.2021
 2 / 34