Aktualizovaný 3D strukturně-geologický model bývalé potenciální lokality HÚ RAO Čertovka

Aktualizovaný strukturně geologický 3D model bývalé kandidátské lokality Čertovka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. Zájmové území je charakterizováno relativně pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Nejstarší představuje svrchně proterozoické tepelské krystalinikum intrudované granitoidy kambroordovického stáří, následují permokarbonské jezerní klastické sedimenty žihelské a kladensko-rakovnické pánve a tercierní bazické neovulkanity.
Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čertovka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/3D-CERTOVKA-SGM-DET-AKT
čeština
Geologicko-vědecké informace
European Geoscience Registry - Projects:
Inventory3D2024
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
Volná:
3D geologický model
Český masiv
hlubinné úložiště
výběr lokality
13.244,50.027,13.431,50.159
vytvoření: 2020, zveřejnění: 2020
2017 - 2018
tin
zakázka č. 544036 pro SÚRAO
Česká geologická služba
doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089464
email: jan.jelinek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
RNDr. Vladimír Žáček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089508
email: vladimir.zacek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Richard Lojka, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089538
email: richard.lojka@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Iva Kůrková, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089558
email: iva.kurkova@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: původce
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6, Praha 1, 110 00, Česká republika
tel: +420 221 421 511
email: gis@surao.cz
Role: správce

Kvalita

Detailní model je upřesněním regionálního modelu, s důrazem na prostřední část modelu, kde je průzkumné území.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

pouze s písemným souhlasem SÚRAO
pouze s písemným souhlasem SÚRAO

Informace o distribuci

Správa úložišť radioaktivních odpadů
Úsek přípravy HÚ
tel: +420 221 421 511
email: gis@surao.cz
Role: distributor

Informace o metadatovém záznamu

5d4c1675-9d88-43aa-b47f-35860a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
04.06.2024

Příbuzné zdroje