Metadata 408

Odborný garant: Mgr. Ondřej Švagera
V rámci interního projektu České geologické služby byl zpracován pilotní GeoCIM model vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn. Práce zahrnovaly zpracování rešerše dostupných dat získaných ze zdrojů ČGS, z Magistrátu města Liberce, a ze Severočeského muzea v Liberci. Kromě rešeršních prací byl paralelně zpracován návrh možných vrstev modelu, který byl konzultován s Magistrátem města Liberce. Na základě získaných dat byl v softwarech MOVE a Agisoft Metashape sestaven 3D model. Tento model za...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 14.05.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci GeoCIM modelu vybrané oblasti v intravilánu Liberce v lokalitě Perštýn.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: RNDr. František Staněk, Ph.D.
3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zó...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu ložiska grafitu Český Krumlov – Městský vrch.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
3D model zobrazuje tvar paleoúdolí koryta řeky Svratky v úseku mezi obcemi Doubravník a Borač. Umožňuje zvlášť vizualizovat zlomové struktury, reliéf moravika, svrateckého krystalinika a neogenních sedimentů a vlastní modelované paleoúdolí. Prostorový model paleoúdolí je zasazen do současného reliéfu. V modelu jsou zobrazeny základní zlomy, které dokreslují celkovou tektonickou složitost zájmového údolí. 3D model umožnil vytvořit prostorovou představu o pozicích jednotlivých segmentů paleoúdolí a snadněji ...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 14.05.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci 3D modelu paleoúdolí koryta řeky Svratky (oblast Doubravník – Borač).
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: Ing. Jan Sedláček
Databáze obsahuje veřejné i interní aktuality ČGS, zveřejňované na Portálu ČGS.
Kontakt - metadata: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.02.2024
Odborný garant: Mgr. Ondřej Švagera
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality Březový potok byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. k...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: Ing. Martin Paleček
Webová 3D scéna pro vizualizaci aktualizovaného 3D strukturně geologického modelu lokality Březový potok - jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České republiky. 3D model byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení PB-2017-ZL-U2196-037 „Geofyzika“.
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 28.03.2024
Odborný garant: doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Aktualizovaný 3D strukturně geologický model lokality ETE-Jih byl vytvořen v software MOVE, primárně pro uživatelsky přehledné zpřístupnění geologických interpretací rozsáhlých geofyzikálních a geologických výzkumů účelově provedených na této lokalitě v posledních letech. Při tvorbě byla zohledněna možnost využití výstupů v navazujících hydrogeologických a transportních modelech. Pro účely 3D modelů potenciálních lokalit hlubinného úložiště (HÚ) jsou v prostoru vytvořeny průběhy zlomů I, II. a III. kategor...
Kontakt - metadata: Ing. Lucie Kondrová, Ph.D., Aktualizace metadat: 14.05.2024
 1 / 41