Hydrogeologické rajony ČR 2005

Datová sada obsahuje hydrogeologické rajony s připojenými základními údaji v rozsahu daném vyhláškou MZe č.391/2004 Sb., tj. údaje o názvu rajonu, číselném identifikátoru, správci povodí a územní identifikaci, další údaje o přírodních charakteristikách. Mezi základní přírodní charakteristiky rajonů patří geologická jednotka, skupina rajonů, litologie, stratigrafie u křídové skupiny rajonů, typ kvartérního sedimentu v naložené vrstvě rajonů, typ zvodnění, charakter kolektoru, průměrná mocnost kolektoru, charakter hladiny podzemní vody, typ propustnosti, převládající mineralizace podzemních vod a převládající chemický typ podzemních vod.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-HGR_2005-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
Vnitrozemské vodní plochy
Životní prostředí
11.938519, 48.231075, 18.957357, 51.354848
vytvoření: 31.12.2005
2007
vektor
Česká geologická služba
RNDr. Renata Kadlecová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089562
email: renata.kadlecova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Rajonizace 2005 navazuje na dřívější verze 1965, 1973, 1986. Představuje aktualizaci poslední z nich, odpovídající současným poznatkům, technologiím reprodukce a nárokům informačních systémů veřejné správy. Zároveň sbližuje hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod, jejichž vymezení požaduje Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES).

1G-E:Percentuální pokrytí=100;
1G-E:geometrická harmonizace=ano;
1G-E:tematická harmonizace=ano;
1G-E:popis geometrické harmonizace:
1GE:digitizingMethod=přímý vstup do GIS software
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

61d98800-8800-11d9-8bfa-52caa6446ca8
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje

Atributy tříd hydrogeologické rajonizace