Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Hydrogeologické rajony ČR 2005
alternativní název:
HGR_Z_2005
alternativní název:
Hydrogeologické rajony ČR
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
31.12.2005
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD-HGR_2005-SDE
kód:
CZ-00025798-CGS-HG_RAJONY2005-SDE
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Datová sada obsahuje hydrogeologické rajony s připojenými základními údaji v rozsahu daném vyhláškou MZe č.391/2004 Sb., tj. údaje o názvu rajonu, číselném identifikátoru, správci povodí a územní identifikaci, další údaje o přírodních charakteristikách. Mezi základní přírodní charakteristiky rajonů patří geologická jednotka, skupina rajonů, litologie, stratigrafie u křídové skupiny rajonů, typ kvartérního sedimentu v naložené vrstvě rajonů, typ zvodnění, charakter kolektoru, průměrná mocnost kolektoru, charakter hladiny podzemní vody, typ propustnosti, převládající mineralizace podzemních vod a převládající chemický typ podzemních vod.
stav zpracování:
completed
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/renata.kadlecova
jméno osoby:
RNDr. Renata Kadlecová
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089562
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
renata.kadlecova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/renata.kadlecova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
formát zdroje:
formát:
formát:
ArcSDE
verze formátu:
10.2
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
rajony
klíčové slovo:
EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/12104
klíčové slovo:
hydrosféra/vodstvo/voda povrchová/voda sladká/hladina vody podzemní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3780
klíčové slovo:
hydrosféra/vodstvo/voda podzemní
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/7173
klíčové slovo:
pozemek/území chráněné/zásoby zdrojů
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4108
klíčové slovo:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/hydrogeology
klíčové slovo:
hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
50000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
tematická kategorie:
inlandWaters
tematická kategorie:
environment
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.938519
zem. délka - východ:
18.957357
zem. šířka - jih:
48.231075
zem. šířka - sever:
51.354848
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
okamžik:
datum:
2007

obsah

popis feature katalogu:
typy geoprvků:
HG_RAJONY_CENOMAN
typy geoprvků:
HG_RAJONY_KVARTER
typy geoprvků:
HG_RAJONY_ZAKLAD
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název:
Atributy tříd hydrogeologické rajonizace
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2005

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
SHP
verze formátu:
10.2.
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Ing. Jan Sedláček
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089483
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
jan.sedlacek@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role:
pointOfContact
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Inspire/HG_rajony/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG_rajony/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Rajonizace 2005 navazuje na dřívější verze 1965, 1973, 1986. Představuje aktualizaci poslední z nich, odpovídající současným poznatkům, technologiím reprodukce a nárokům informačních systémů veřejné správy. Zároveň sbližuje hydrogeologické rajony a útvary podzemních vod, jejichž vymezení požaduje Rámcová směrnice o vodách (2000/60/ES). 1G-E:Percentuální pokrytí=100; 1G-E:geometrická harmonizace=ano; 1G-E:tematická harmonizace=ano; 1G-E:popis geometrické harmonizace: 1GE:digitizingMethod=přímý vstup do GIS software

Metadata

ID metadatového záznamu:
61d98800-8800-11d9-8bfa-52caa6446ca8
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/zuzana.krejci
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboruHead of Department
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420543429220
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Leitnerova 204/22
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
město:
Brno
poštovní kód (PSČ):
602 00
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
zuzana.krejci@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/z/zuzana.krejci
role:
author
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
20.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006