Oznámená důlní díla

Databáze obsahuje údaje o oznámených projevech starých důlních děl. Starým důlním dílem se podle zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/VDC-OZN_DD-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 1988, revize: 03.10.2017
1988 - dosud
vektor
Česká geologická služba je pověřena Ministerstvem životního prostředí vést registr starých důlních děl ve smyslu § 35 ČNR č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP ČR č.363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru.
Česká geologická služba
RNDr. Pavel Šír
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420234742143
email: pavel.sir@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Do registru starých důlních děl jsou zařazována všechna došlá oznámení. V rámci jednotlivých oznámení může být uvedeno i více důlních děl (objektů). Vlastní registr je veden formou složek, obsahujících záznamový list, výřez mapy s lokalizací díla, vyjádření ČGS pro MŽP, veškerou korespondenci a další související materiály. K registru patří i tzv. dokladová část, zahrnující plány zabezpečení, závěrečné technické zprávy a další pomocné zprávy a posudky. Tyto materiály jsou uloženy pod samostatnými signaturami v archivu ČGS. Následným šetřením ČGS jsou oznámené objekty zařazeny do příslušných kategorií. Současně s registrem starých důlních děl vznikla databáze starých důlních děl, do které jsou údaje z redistru ukládány.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

9601f900-f900-1601-81a9-be28e7d5d03d
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
27.02.2024

Příbuzné zdroje