Registr svahových nestabilit

Databáze (SDE) Registru svahových nestabilit obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách (sesuvech, proudech, řícení apod.). Sesuvy samotné jsou děleny na aktivní, dočasně uklidněné a uklidněné. Databáze je založena na terénně ověřených zákresech svahových nestabilit v měřítku 1 : 10 000 a jejich strukturovaném popisu, včetně fotodokumentace. Stávající forma dat odpovídá zpřesněné metodice sledování svahových nestabilit z roku 2021. Aktuálnost, odbornost uložených dat a jejich zpracování je udržováno specialisty ČGS pod vedením správy registru.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD-RSN-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
Plánování/katastr
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
svahové nestability
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2011, revize: 11.2021
1976 - dosud
vektor
Registr svahových nestabilit slouží jako široce dostupný zdroj vysoce kvalitních, kompatibilních a verifikovaných prostorových informací o svahových nestabilitách pro potřeby státní správy a samosprávy v rámci ČR i na úrovni EU a dále pak pro potřeby všech občanů ČR.
Česká geologická služba
RNDr. Oldřich Krejčí, Ph. D.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429263
email: oldrich.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Evidence svahových nestabilit byla v ČGS iniciovaná především masivními srážkami v roce 1997. Následné speciální projekty umožnily ČGS nashromáždění velkého množství aktuálních terénních dat o svahových nestabilitách na území celé České republiky.
V letech 2007-2011 byly ČGS v rámci projektu VaV MŽP stanoveny základy současného moderního Registru svahových nestabilit ČR, který je založen na terénně ověřených zákresech v měřítku 1 : 10 000, jednotném hodnocení sledovaných objektů - klasifikaci, jednotném grafickém záznamu, jednotně strukturované dokumentaci, každého registrovaného objektu včetně fotodokumentace. V rámci tohoto projektu byly databázově a GIS zpracovány nashromážděné údaje a v roce 2011, byly zpřístupněny veřejnosti pomocí mapové a databázové aplikace. Databáze se nadále průběžně doplňuje.
V roce 2021 byla provedena revize a zpřesnění metodiky popisu inženýrsko-geologických charakteristik sledovaných svahových nestabilit. Stávající záznamy byly transformovány v souladu s nově navrženou metodikou, která je součástí řešení dílčího úkolu Rizikové geofaktory projektu RENS - Horninové prostředí a nerostné suroviny https://rens.geology.cz/cs/o-projektu .
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Distribuce

Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

50339991-9c74-4968-9e3c-0da40a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje