Báňsko-technická evidence - Formulář Hor - MPO

Aplikace pro každoroční zpracování výkazů "Formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence Hor – MPO ". Údaje ve výkazech jsou vztaženy vždy ke konkrétnímu dobývacímu prostoru nebo ložisku nevyhrazeného nerostu za sledovaný rok.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/SURIS-HOR-DTB-APL
NonMap
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.1: Prostorový rozsah:
Volná:
roční výkaz
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 12.01.2022
"Přehled zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů". - součástí rezortních statistických zjišťování vyplývající z § 29a, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovává ČGS na základě smluvního ujednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).
Česká geologická služba
RNDr. Dalibor Mašek
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742165
email: dalibor.masek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Na základě smluvního ujednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) zpracovává ČGS údaje Formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence Hor – MPO do "Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů". Formulář Hor – MPO je součástí rezortních statistických zjišťování vyplývající z § 29a, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Omezení

Utajované informace: „Přehled zásob“ je vydáván pouze v elektronické podobě a vzhledem k tomu, že obsahuje individuální a důvěrné statistické údaje (velikost a rozdělení zásob, výši těžby a ekonomické údaje o jednotlivých dobývacích prostorech a ložiskách nevyhrazených nerostů), není veřejná (slouží pro potřeby ústředních orgánů státní správy).

Informace o metadatovém záznamu

61df0e63-4a44-4439-8a74-3ca60a010852
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje