Inventory of mine workings

The database contains information on individual underground mine workings. According to Section 8, §10 of the Law No. 61/1988 Coll. on mining operations, explosives and State Mining Administration, as amended, this includes all mine workings with an end open to the earth’s surface and development workings that open a reserved deposit or its integrated part.
dataset
https://registry.geology.cz/id/VDC-DD-SDE
Czech
Geoscientific information
CGS Geoscientific themes: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Spatial scope: Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Free:
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1998
1998 - now
vector
Údaje z databáze jsou průběžně využívány zejména při šetření k ohlášených projevů důlních děl podle § 35 horního zákona, při vyjadřování k územnímu plánu a v rámci aktualizace zákresů poddolovaných území.
Czech Geological Survey
Ing. Anna Horáková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742142
email: anna.horakova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Návrh na zajištění registrace důlních děl vzešel ze společného jednání mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem v roce 1998. Zpracováním a vedením důlních děl ve formě databáze byla pověřena Česká geologická služba - Geofond.
Obsah databáze vychází z evidenčního listu hlavního důlního díla, který je přílohou č. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, navíc obsahuje další údaje, které jsou nezbytné pro operativní řešení případů ohlášených "starých důlních děl" ( § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru).
Equivalent Scale: 1: 5000

Constraints

Metadata about metadata

8cac1c80-1c80-1cac-88b9-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-09-01

Coupled Resource