Česká geologická služba
Přihlášení
 

GEOMON - monitoring malých lesních povodí

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze shrnuje údaje o chemickém složení srážek na volné ploše, podkorunových srážek (ve vybraných lokalitách vedle jehličnanů i pod listnatými stromy) a o složení vody odtékající v závěrových profilech malých povodí, dále příslušné údaje o množství vody (množství srážek obou typů, denní průtoky) a konečně vypočtené látkové toky (depozice, odtok) a bilance (vstup minus výstup) ekologicky významných složek. Údaje jsou získávány v rámci projektu monitoringu malých povodí (GEOMON) koordinovaného ČGS. Síť v současné době zahrnuje čtrnáct lesních povodí velikosti desítek až nižších stovek hektarů. Cílem projektu je hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí na základě látkových toků a následných výpočtů kritických zátěží (pro S, N, Pb, Cd, Cu) a jejich překročení aktuální depozicí.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOMON-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Půda
Stav ovzduší
Zařízení pro sledování životního prostředí
GEMET - Concepts, version 3.1:
biosféra/ekologie/typ ekosystému/ekosystém suchozemský/ekosystém lesní
analýza/analýza vody
biosféra/ekologie/parametr ekologický/bilance látková
biosféra/organismus/organismus vodní/bentos
podnebí/jev meteorologický/srážky atmosférické
prvek chemický/prvky skupiny VI/síra
chemikálie/látka organická/sloučenina organická dusíku/dusík organický
metodologie/měření
hydrosféra/cyklus hydrologický/bilance hydrologická/odtok
znečištění/spad/depozice kyselá
biosféra/ekologie/parametr ekologický/bilance látková
hydrosféra/tok vodní/potok
vliv/vliv na prostředí životní/znehodnocení prostředí životního/degradace půdy/acidifikace půdy
znečištění/spad/depozice kyselá
analýza/analýza chemická
monitoring/monitorování znečištění/monitorování látky znečišťující
hydrosféra/vodstvo/voda povrchová
věda/vědy přírodní/nauka o vodách/hydrologie
hydrosféra/cyklus hydrologický/bilance hydrologická
GEMET - Themes, version 2.4:
chemie
půda
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
půdy
hydrogeologie
geochemie
Volná
malé povodí
kritická zátěž
monitorovací síť
podkorunové srážky
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 01.11.1993
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/geomon/
http://www.geology.cz/geomon/english
http://www.geology.cz/geomon/vysledky
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Filip Oulehle, Ph.D.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085431
email: filip.oulehle@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát XLS
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy