Česká geologická služba
Přihlášení
 

Údaje o území

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
WMS služba zpřístupňuje souhrnné informace pro účely poskytování údajů o území ve smyslu § 27 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) z následujících vrstev: dobývací prostory, chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje, oznámená důlní díla (stará důlní díla), poddolovaná území, sesuvná území, dobývací prostory a ložiska nevyhrazených nerostů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-ORP-WMS
Klíčová slova Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
nerostné suroviny
územní plánování
ISO 19119:
Služba zpřístupnění map (WMS)
Volná
EGDI
Jazyk zdroje
Časový rozsah revize:11.11.2015
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
Geografické ohraničení
11.685665, 48.187355, 19.050981, 51.496057
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 08.03.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy