Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - HYDROČR50

datová sada

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
typ geometrie objektů: complexní
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: EPSG
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Hydrogeologická mapa 1 : 50 000 - HYDROČR50
alternativní název: HG50, Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 - HYDROČR50
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 2004
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-HG50-SDE
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 jako nedílná součást Souboru geologických a účelových map byla sestavována v Českém geologickém ústavu tak, aby charakterizovala zobrazované geologické prostředí každého mapového listu jak z kvantitativního, tak i částečně kvalitativního hydrogeologického hlediska. Srozumitelnou formou tak vhodně prezentuje informace týkající se podzemních vod jako jedné z nejpodstatnějších složek geofaktorů životního prostředí. Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000 poskytuje uživatelům tyto základní okruhy informací: - typ, charakter a geometrie hydrogeologického prostředí (kolektory, izolátory); - přístupnost podzemních vod - využitelnost podzemních vod z hlediska kvantity; - vhodnost podzemních vod pro vodárenské účely z hlediska kvality; - možnost akumulace podzemních vod.
účel vytvoření: Vytvořena jako součást Souboru geologických a účelových map.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Jan Čurda
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089564
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.curda@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.curda
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.curda
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: neplánovaně
formát zdroje:
formát:
formát: ArcSDE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - Concepts, version 2.4
kalendářní datum:
Datum:
datum: 13.1.2010
událost: revize
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: hydrogeologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: žádné podmínky neplatí
právní omezení:
omezení přístupu: copyright
další omezení: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
prostor. reprezentace: rastr (grid)
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: geologie,geofyzika
rozsah:
Rozsah:
popis: území České republiky
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 1985
konec: 1998
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: image/jpeg
verze formátu: ?
formát:
formát: application/pdf
verze formátu: ?
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Jan Sedláček
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089483
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: jan.sedlacek@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/j/jan.sedlacek
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/jan.sedlacek
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky: http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání: http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/website/hydro_rajony/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: OUT
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: MAP_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/HG50_rastr/MapServer
protokol: ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje: ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje: download
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-v-meritku-1-50-000/Hydrogeologicke-mapy-c91c128c130.html
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: PRINT_cze
funkce on-line zdroje: objednání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/georeporty
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: GREP_cze
Jakost dat
Kvalita dat:
zpráva:
chybějící data:
název měření: Pokrytí
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: CZ-COVERAGE
popis měření: Pokrytí území ČR
výsledek:
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent
hodnota: 100
kvantitativní výsledek:
jednotka hodnoty:
href: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#km2
hodnota: 78866
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Hydrogeologická mapa ČR 1:50 000 vznikala v průběhu let 1985 až 1998 v rámci projektu Geologické a účelové mapování v měřítku 1:50 000 (Cicha et al.) a pokrývá celé území ČR. Na mapě jsou podkladovou šrafou černé barvy vyjádřeny základní typy hydrogeologického prostředí jako prostředí výskytu podzemních vod. Typ šrafy a její sklon vyjadřují vnitřní charakter hydrogeologického prostředí (druh porozity), jeho prostorové uspořádání a rozsah. Jednodušší porovnávání hydrogeologické mapy s geologickou mapou Souboru, z níž jsou základní informace hydrogeologickou interpretací odvozovány, umožňují alfabetické (případně i alfanumerické) indexy, které vycházejí z Jednotné legendy pro základní geologické mapy 1:25.000 (sine 1972) a ze Stratigrafického atlasu České republiky (označující stratigrafickou příslušnost hydrogeologického prostředí nebo jeho převládající litologický typ. Údaje o vnitřním charakteru kolektorů a izolátorů jsou odvozeny hydrogeologickou interpretací geologických poznatků vycházejících z konkrétní situace příslušného mapového listu (litologický a faciální vývoj, tektonické porušení, způsob uložení) a s přihlédnutím k jeho regionálně hydrogeologickému začlenění a již získaným poznatkům ze stejného nebo analogického hydrogeologického prostředí. Nejvýraznější grafický prostředek - barva v ploše - je vyhrazen pro rozlišení velikosti transmisivity. Hydrogeologická mapa ČR 1:50.000 je doplněna základními údaji o kvalitě podzemní vody z hlediska její využitelnosti pro zásobování pitnou vodou. Každá vytištěná hydrogeologická mapa je vybavena legendou, u novějších map je standardně zařazována tabulka Klasifikace hornin podle transmisivity. Pro usnadnění výměny map se zahraničím a pro účely mezinárodní spolupráce byla počátkem devadesátých let připravena jako samostatný m
Metadata
identifikátor záznamu: 4cfcab1b-f234-4bd2-a3d2-ebc40a010817
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Ing. Lucie Kondrová
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089434
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: lucie.kondrova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/l/lucie.kondrova
role: autor
id: http://www.geology.cz/personal/lucie.kondrova
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089452
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: pavla.kramolisova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
datumové razítko: 18.6.2018
Související odkazy